• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Drodzy Rodzice!
      Wprowadzono szczegółowe zapisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie MEiN).

     Dyrektor na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna ma obowiązek zapewnić zajęcia i opiekę dzieciom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz dzieciom rodziców, z których przynajmniej jedno spełnia warunki zawarte w rozporządzeniu;

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6  pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

      j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Wzór wniosku, który należy wypełnić w przypadku chęci skorzystania z możliwości zorganizowania opieki dla Waszych dzieci - (zał. 1). W tym celu proszę o kontakt z wychowawcami grup.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                              Dyrektor

Zał_1_wniosek_o_zorganizowane_opieki_w_dniach_29.03.-_09.04.2021.pdf

Rozporządzenie_MEiN_z_art_30b_26-03-2021_1.pdf

Nasze Grupy

Grupa Krasnale

Krasnale

Grupa Wiewiórki

Wiewiórki

Grupa Żabki

Zabki

Grupa Słoneczne Zuchy

Słoneczne
Zuchy

Grupa Radosne Obloczki

Radosne
Obłoczki

Grupa Leśne Skrzaty

Leśne
Skrzaty

Grupa Wodniaczki

Wodniaczki

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram